കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Monday, February 11, 2013

ആരോ വിരല്‍ മീട്ടി....

കഴിഞ്ഞ ഏതോ നൂറ്റാണ്ടിലെ...,
ഓര്‍മ്മകളുടെ സിരാപടലചുളുവുകള്‍ക്കിടയില്‍ നിന്നും
ഒരിക്കലും തിരഞ്ഞു പിടിക്കാനാവാത്തൊരു
വിരഹരാവിലെന്നെ
ശ്വാസം മുട്ടിച്ച പാട്ട്....

ഇന്നും കേള്‍ക്കുമ്പോ
ആ രാവിന്റെ ഭീകരതയാണ്
എന്നെയീ പാട്ട്, പാട്ടായ്‌ അനുഭവിപ്പിക്കുന്നത്...


No comments:

Post a Comment