കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Monday, February 11, 2013

ജീവനസ്വപ്‌നങ്ങള്‍

നമ്മുടെ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ വിലപ്പെട്ടതാണ്...
നമുക്കത് ജീവിതമാകുന്നു......

No comments:

Post a Comment