കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Thursday, February 07, 2013

Milestone

ആരുടെയൊക്കെയോ ജീവിതത്തില്‍
ദൂരമളക്കുന്ന
നാഴികക്കല്ലുകളാവുകയാണ് നാം....

No comments:

Post a Comment