കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Sunday, February 03, 2013

സെന്റിമെന്റ്സ്

നമ്മുടെ സെന്റിമെന്റ്സൊക്കെയും,
സെന്റീമീറ്ററാലളന്നാറ്റി-
ലൊഴുക്കാനാമോ
കൂട്ടുകാരാ / കൂട്ടുകാരീ...

No comments:

Post a Comment