കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Monday, February 11, 2013

മൗനം

ഞങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ലിപിയില്ലാത്ത,
സ്വരങ്ങളും വ്യഞ്ജനങ്ങളുമില്ലാത്തൊരു
ഭാഷയാകുന്നു
മൗനം....

No comments:

Post a Comment