കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Thursday, February 14, 2013

പൊന്മുട്ടയിടുന്ന താറാവ്

പ്രണയിനിയെ വിവാഹത്തിലൂടെ സ്വന്തമാക്കുക എന്ന ചിന്ത
പൊന്‍മുട്ടയിടുന്ന താറാവിനെ വയറുകീറി മുട്ടയെടുക്കുന്ന
പഞ്ചതന്ത്രം കഥയിലെ കഥാപാത്രത്തിനെ പോലെ
ആര്‍ത്തി പിടിച്ച മനസ്സു
നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ്..... :) / :(

No comments:

Post a Comment