കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Wednesday, February 13, 2013

പൈതൃകം

കൂട്ടരേ വരൂ....

നമുക്ക് ഒന്നു ചേര്‍ന്ന് ആലുവാ മണപ്പുറവും
തിരുനാവായയും ഗുരുവായൂരും
കല്‍പ്പാത്തിയും സ്വന്തമായുണ്ടാക്കാം...

കാവും കാവേറ്റവും
കുരുത്തോല പെരുന്നാളും
ചന്ദനകുടവും കൂടി....

എന്നിട്ട് ജാതിഭേദമന്യേ -
യവ മനുഷ്യരെന്ന ഒറ്റ ജാതിയ്ക്കായ്‌
വിട്ടു കൊടുക്കാം...

No comments:

Post a Comment