കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Monday, February 25, 2013

പ്രവാസിയുടെ കുഞ്ഞു സന്തോഷങ്ങള്‍

എല്ലാ മാസോം അഞ്ചാം തീയതി
സുല്‍ത്താന്‍ കാബൂസിന്റെ പടമുള്ള നീല നോട്ടുകള്‍
എണ്ണി വാങ്ങുമ്പോ ഒരു സന്തോഷം....
പണത്തിനു കടലാസിന്റെ മൂല്യം മാത്രമല്ല,
അത് പ്രിയപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് ആവശ്യത്തിന് അയയ്ച്ചു കൊടുക്കുമ്പോള്‍ .....
അതാണ്‌ ഇപ്പോഴെത്തെ ന്റെ ജീവന്റെ സംതൃപ്തി.... :)

No comments:

Post a Comment