കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Wednesday, February 27, 2013

ഓര്‍മ്മപ്പീലികള്‍

ഓർമ്മകളൊരു മയിൽപീലി-
ക്കണ്ണിലുമ്മ വെയ്ക്കുമ്പോഴതു
ഓർമ്മക്കുഞ്ഞുങ്ങളായ്‌
പെറ്റു പെരുകുന്നു...

No comments:

Post a Comment