കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Thursday, February 21, 2013

മാതൃഭാഷാദിനാശംസകള്‍

മാതൃഭാഷാ സ്നേഹികളായ എന്റെ കൂട്ടുകാരേ...

നിങ്ങളുടെ ഭാഷാ സ്നേഹം മുഴുവന്‍
ഇംഗ്ലീഷിന്റെ നെഞ്ചത്ത് കയറിയിട്ടാവരുത്
എന്ന് ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചു കൊണ്ട്
എല്ലാവര്‍ക്കും
മാതൃഭാഷാദിനാശംസകള്‍ നേരുന്നു...

No comments:

Post a Comment