കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Monday, January 14, 2013

അഹം ബോധം

ഞാനെന്നെ -
യറിഞ്ഞില്ലെങ്കില്‍
പിന്നെ -
യീ
ലോകത്തെയറിഞ്ഞിട്ടെന്ത്....

No comments:

Post a Comment