കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Monday, January 14, 2013

രണ്ടാമൂഴം

ഈ രാവിന്നൊരു
രണ്ടാമൂഴക്കാരന്റെ
സാന്ദ്രദുഃഖം.... :(

No comments:

Post a Comment