കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Thursday, January 24, 2013

വര്‍ത്തമാനം

ഭൂതത്തേയും ഭാവിയേയും
രണ്ടായ്‌ മുറിച്ചു പോകുന്ന
ഒരു നീളന്‍ രേഖ...

വര്‍ത്തമാനം...

No comments:

Post a Comment