കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Monday, January 21, 2013

Nostalgia

നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന
നാടിന്റെ നന്മകള്‍ എല്ലാം
എനിക്ക് മധുരതരമായ
നൊസ്റ്റാള്‍ജിയയാണ്..... :(

No comments:

Post a Comment