കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Saturday, December 01, 2012

വാനപ്രസ്ഥം

"LOVE"കിക ജീവിതം വെടിഞ്ഞ്
"ആത്മീയത"യിലേക്ക് കടന്നാലോ
യെന്നൊരു ആലോചന....

ലേബല്‍ : സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി ജീവിക്കാനുള്ള ശ്രമം. :D

No comments:

Post a Comment