കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Saturday, November 24, 2012

പുലര്‍കാലസ്വപ്നമേ....

ഉണര്‍ന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടും
ഉണരാന്‍ മടിച്ച്,
പിന്നേം കാണാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന
സുഖമുള്ള സ്വപ്നത്തിലാ
ഞാനിനിയും....

LABEL : പ്രണയം

No comments:

Post a Comment