കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Tuesday, December 04, 2012

ദേവബലി

കായീന്റെ ദേവബലി
സ്വീകരിക്കപ്പെടാതിരുന്നത്
ദൈവത്തിന്റെ ഏതു
കച്ചവടസൂത്രത്താലായിരുന്നു അച്ചോ...??

No comments:

Post a Comment