കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Monday, October 01, 2012

ഈഗോ

'ഈഗോ' മൂത്ത മനുജന്‍
ആക്രമിക്കപ്പെട്ട മൃഗത്തെ പോലാണ്.....

No comments:

Post a Comment