കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Wednesday, September 12, 2012

കാട്

കാട് ഒരു സംഭവം തന്നെയാ...
അതിന്റെ പച്ചപ്പില്‍ തൂലിക മുക്കി
നമ്മള്‍ എഴുതുന്നതൊക്കെയും
സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചാവും...

No comments:

Post a Comment