കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Tuesday, August 28, 2012

സോമന്റെ ഉത്തമഗീതങ്ങള്‍ 16 - 12പ്രിയേ വരിക...

നമുക്ക് ഗ്രാമങ്ങളില്‍ ചെന്നു രാപ്പാര്‍ക്കാം...

അതികാലങ്ങളില്‍ എണീറ്റ്‌ വയലേലകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം.

അവിടെ ചക്കിപ്പൂ വിരിഞ്ഞോയെന്നും

ആമ്പലില്‍ മൊട്ടുകളിട്ടോയെന്നും നോക്കാം...

പൂവട്ടികളില്‍ ആവുന്നത്ര പൂ നിറയ്ക്കാം...

നമ്മുടെ വീടിന്റെ കൊച്ചു മുറ്റത്ത് പൂക്കളമൊരുക്കാം....

അവിടെ വെച്ച് ഞാന്‍ നിനക്കെന്റെ ഓണാശംസകള്‍ നേരും....
(സോമന്റെ ഉത്തമഗീതങ്ങള്‍ 16 - 12 )

No comments:

Post a Comment