കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Tuesday, August 28, 2012

ഓണനുള്ള്

ഓണത്തല്ലിനായവള്‍ ചാരെ വന്നാലാ 
ഓമല്‍കവിളില്‍ ഞാനൊരു 
ഓണനുള്ള് കൊടുക്കും... :D

No comments:

Post a Comment