കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Wednesday, May 30, 2012

കലയുടെ കാഴ്ച

നിങ്ങള്‍ എന്ത് കാണാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നോ
അത് കലയില്‍ നിങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുന്നു...

1 comment: