കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Thursday, June 07, 2012

ജീവിതത്തിന്റെ ഉളുപ്പില്ലായ്മ

ജീവിച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് ജീവിതത്തെ പഴിക്കുന്ന
ഉളിപ്പില്ലായ്മയും നമ്മുടെ ജീവിതാവകാശമാണ്... :)

ലേബല്‍ : ഒരു രമണന്റെ മാരണ മൊഴി !!!

1 comment: