കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Thursday, April 12, 2012

എഴുത്ത് കല

"ജീവിതത്തിന്റെ യഥാര്‍ത്ഥമായ ആവിഷ്കരണം കലയാവില്ല.
അത് ഹൃദയത്തില്‍ ലയിച്ചു ചേര്‍ന്ന് മറ്റൊരു ജന്മമെടുക്കുന്നതാണ് കല. കഥാബീജത്തോടൊപ്പം തന്നെ അതു സ്വീകരിച്ചു
ജീവന്‍ കൊടുത്തു വളര്‍ത്തിയെടുക്കുന്ന
ഭാവനയുടെ രൂപവും സൃഷ്ടിയില്‍ പ്രതിഫലിക്കുന്നു. "

- ലളിതാംബിക അന്തര്‍ജ്ജനം

wordsworthന്റെ conceptനോട് ഒത്തുപോവുന്ന ഒരു ആശയമാണ് ഇത്...
എല്ലാ കലയിലെന്ന പോലെ ഇവിടെ കഥയിലും കവിതയിലും ഇതിനെ ചേര്‍ത്തു വായിക്കാം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്....

1 comment:

  1. അനുകരണമാണ് കലയെന്ന് വേങ്ങയില്‍ കുഞ്ഞുരാമന്‍ നായരാണെന്ന് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്

    ReplyDelete