കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Monday, October 03, 2011

യൂക്കാലിപ്റ്റസ് മണക്കുന്ന സാന്ദ്രമായ ബംഗ്ലോര്‍ രാത്രികള്‍ ..


‎തണുത്തുറഞ്ഞ നിന്റെയീ നിസ്സംഗത 

എന്റെ വാക്കുകളെ കൂടി മരവിപ്പിക്കുന്നു.. 

No comments:

Post a Comment