കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Saturday, October 01, 2011

ജ്ഞാനദീപം


വിളക്കിന്റെ വെളിച്ചം കാണാതെ 

വിളക്കിനു ചോട്ടിലെ ഇരുട്ട് തിരയാനാണ് 

ചിലര്‍ക്ക് താത്പര്യം...

No comments:

Post a Comment