കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Monday, November 21, 2011

അക്ഷരജന്മം

 
ഒരു പുസ്തകം തിന്നു തീര്‍ന്നപ്പോഴേക്കും 

ഞാന്‍ മരിച്ചു വീണിരുന്നു.. 

ഇനി പുനര്‍ജ്ജനി... 

No comments:

Post a Comment