കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Sunday, November 20, 2011

അപ്രിയസത്യങ്ങള്‍


ഞാന്‍ സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു.. 

അവയില്‍ അപ്രിയങ്ങള്‍ ഇല്ലതാനും... 

No comments:

Post a Comment