കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Thursday, November 10, 2011

ജീവിതമോ മരണമോ..??


നഷ്ടസ്വപ്നങ്ങളുടെ അസ്ഥിസഞ്ചയനം കഴിക്കാനോ 

നമ്മുടെയീ ശിഷ്ഠജീവിതം പ്രിയേ... 

No comments:

Post a Comment