കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Sunday, November 06, 2011

art of living


ജീവനം ഒരു കലയെന്നിരിക്കില്‍ 

നാമെല്ലാം ആ കല അഭ്യസിക്കുന്നവരാകും..

എന്നാല്‍ മരണത്തിനു മുന്‍പ് 

നാമത് മുഴുവനായി പഠിക്കുന്നുണ്ടോ...??

No comments:

Post a Comment