കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Sunday, October 30, 2011

signature on my heart


കവിത പോലൊരു "കയ്യൊപ്പ്"..

ലിറ്റില്‍ ഷേണായ്സിന്റെ കൊച്ചു സ്ക്രീനില്‍
വിജനമായ സീറ്റുകള്‍ക്കിടയിലൊന്നില്‍ ഇരുന്ന്
ഒരു സ്വപ്നം പോലെ കണ്ട സിനിമ
ഇന്ന് കാണുമ്പോഴും അതെ ഫീല്‍ ...

ഒപ്പം മനസ്സ് അറിയാതെ പാടുന്നു...

ജല്തെ ഹേ ജിസ് കേലിയെ......

No comments:

Post a Comment