കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Monday, October 24, 2011

ജനിമൃതി


"ഈ ജീവിതം മധുരതരമായൊരു കള്ളമത്രേ"

- ജനനം മരണത്തിന്റെ കാതില്‍ മൊഴിഞ്ഞത്

No comments:

Post a Comment