കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Friday, September 16, 2011

mirror of life - 4


ആരോടൊക്കെയോ ഉള്ള കടപ്പാടിന്റെ 

ആകെ തുകയല്ലേ 

നമ്മുടെയീ ജീവിതം...

No comments:

Post a Comment