കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Thursday, September 15, 2011

കുസൃതി


മറക്കാതെയെന്നെയെന്നും "POKE" ചെയ്യുന്ന 

എന്റെയേക കൂട്ടുകാരി..

പ്രിയപ്പെട്ടവളെ...

ഇന്ന് നിന്റെ മൂക്കിന്‍ത്തുമ്പില്‍ 

എന്റെ ഒരു കൊച്ചു POKE.. :-)

No comments:

Post a Comment