കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Wednesday, September 21, 2011

ജീവിതയാത്ര


ജീവിതയാത്രയില്‍ നാം തുടങ്ങിയിടത്തു 

എത്താന്‍ കഴിയാതെ കുഴങ്ങുകയാണ്..

ഒടുവില്‍ പരാജയം സമ്മതിച്ചു മടങ്ങുകയാണ്...

No comments:

Post a Comment