കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Sunday, September 11, 2011

നേര്‍രേഖ


ദൈവം എന്നത് ഒരു വലിയ സങ്കല്പവും

മനുഷ്യന്‍ എന്നത് ഏറ്റവും വലിയ മിഥ്യയുമാകുന്നു..

No comments:

Post a Comment