കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Thursday, September 01, 2011

ഓണപ്പതിപ്പ്


ഷക്കീലയ്ക്ക് മാതൃഭുമിയുണ്ട്..

സില്‍ക്ക്‌ സ്മിതയ്ക്ക് / വിദ്യാബാലനു മനോരമയുണ്ട്..

കവിപുത്രന്മാര്‍ക്ക് എഴുതി 

നിറയ്ക്കാന്‍ പേജിലിടമില്ല.. :(

No comments:

Post a Comment