കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Tuesday, September 20, 2011

after effect


എനിക്കിന്നു നീറുന്നുയെന്‍ ഉള്ളം നിറയെ

നിന്റെ നഖം കൊണ്ടുഴുതുമറിച്ച 

നുക പാടുകള്‍ ബാക്കിയാകുന്നു...

No comments:

Post a Comment