കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Wednesday, August 17, 2011

wait N' see..


ചിങ്ങപുലരിയുടെ ശുഭപ്രതീക്ഷകളും

അല്പം ആകുലതകളും പങ്കുവെക്കുന്നു..

സമാധാനപൂര്‍ണമായ ഐശ്വര്യദിനങ്ങളോ

അലസാവര്‍ത്തനങ്ങളായ ദിവസങ്ങളോ 

വരാനിരിക്കുന്നത്..??

No comments:

Post a Comment