കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Wednesday, August 17, 2011

ശബ്ദസൂനങ്ങള്‍


പറയുന്നത് ആത്മാര്‍ത്ഥയോടെയെങ്കില്‍ മാത്രമേ

ഏതു വാക്കും അര്‍ത്ഥപൂര്‍ണമാകൂ..

അല്ലെങ്കില്‍ അത് നിങ്ങളുടെ ഉച്ച്വാസങ്ങളില്‍

നിന്നും ഉയിര്‍ക്കൊള്ളുന്ന ശബ്ദങ്ങള്‍ മാത്രം....

No comments:

Post a Comment