കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Friday, July 01, 2011

ഉത്ഖനനം


ഇനി എന്നാണാവോ ചേരനാടിന്‍റെ ആസ്ഥാനമെന്നറിയപ്പെടുന്ന

ഞങ്ങളുടെ തിരുവഞ്ചിക്കുളം ക്ഷേത്രം കുഴിച്ചു

നിധി വേട്ട നടത്തുന്നതെന്‍റെ ശിവനെ..

നിനക്ക് നീ തന്നെ തുണ.. :-)

No comments:

Post a Comment