കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Friday, June 17, 2011

ആത്മനിന്ദ


ഇന്നലെ കണ്ണാടിയില്‍ പ്രതിഫലിച്ചത്

ഒരു വിഡ്ഢിയുടെ മുഖമായിരുന്നു..

ലോകം അത് കണ്ടു ആര്‍ത്തു ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.. :-)

No comments:

Post a Comment