കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Monday, May 02, 2011

അക്ഷരസ്വപ്നം


ഇനിയും പുറത്തിറങ്ങാത്ത

നിന്‍റെ പുസ്തകത്താളിലൊരു

ഇരട്ടവാലന്‍പുഴുവായ്

ജീവിച്ചോടുങ്ങണമെനിക്ക്... :)

No comments:

Post a Comment