കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Wednesday, April 27, 2011

പ്രണയത്തിന്റെ ബലിമൃഗം


വരാനിരിക്കുന്ന ഏതോ ബല്യപെരുന്നാളിനു

അറക്കാനുള്ള പോത്തിന്‍കുട്ടനെ പോല്‍ 

എന്നെയാരോ വളര്‍ത്തുന്നു,

ഹൃദയത്തിന്‍ തൊഴുത്തില്‍

No comments:

Post a Comment