കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Tuesday, March 05, 2013

അഹങ്കാരം

അഹങ്കരിക്കാൻ മാത്രമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും
നമ്മുടെ അഹങ്കാരത്തിനു മാത്രം
ഒരു കുറവുമില്ലടീ പെണ്ണേ... :-)

No comments:

Post a Comment