കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Wednesday, February 27, 2013

ചുംബിതമൌനങ്ങള്‍

നമ്മുടെയുമ്മകള്‍ കൂട്ടിമുട്ടി,
വാക്കുകളത്യാസന്ന-
നിലയിലാശുപത്രീലായി ... ♥ ♥ ♥

No comments:

Post a Comment