കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Friday, January 18, 2013

ചെഞ്ചോരുമ്മകള്‍

ഒരു റഷ്യന്‍ ചുരുട്ടിന്റെ ചുണ്ടില്‍
നമ്മള്‍ സമത്വവാദത്തോടെ വെച്ച
ചെഞ്ചോരുമ്മകള്‍ .... ♥ ♥ ♥

LABEL : സൗഹൃദം / പ്രണയം / വിപ്ലവം

No comments:

Post a Comment