കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Wednesday, December 12, 2012

എകാന്തയുടെ താളം....
സമചതുരക്കളങ്ങളില്‍
ഗണിതസൂത്രങ്ങള്‍ തെറ്റാതെ,
ആരോഹണാവരോഹണങ്ങള്‍
മറന്നു പെയ്യുന്ന
വിളറിയ മഴ....

എകാന്തയുടെ താളം.... :(

No comments:

Post a Comment