കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Wednesday, November 07, 2012

ഒരു ഷെഫിന്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം

ഒരു ഷെഫിന്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തെ കുറിച്ച്
ആധുനിക മനുസ്മൃതിയില്‍ പറയുന്നതിങ്ങനെ....

രാജാവിന്റെ ഭക്ഷണം....

മന്ത്രിയുടെ അധികാരം....

നായിന്റെ ഉറക്കം...... :-(

No comments:

Post a Comment