കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Friday, October 19, 2012

ഫീനിക്സ് പക്ഷികള്‍

ഒരു സ്റ്റാസ്സിന്റെ
ചാരത്തില്‍ നിന്നും
ഉയിര്‍ക്കൊള്ളുന്ന
സ്റ്റാറ്റസ് പക്ഷികള്‍ ..

1 comment: